دفاع نامتقارن ج.ا.ا. را فهمیده اید؟

بعضیا اگر یک ربع مطالعه نظامی داشتن انقدر کشور رو خوار وخفیف حساب نمیکردند برو تئوری دکترین دفاع نامتقارن ما…

چرا ترامپ گیج شده است؟

ترامپ حق دارد نمیفهمد ندیده است قدرت معنوی و غیبی را او همه عالم را با پول ترجمه میکند مبارکه…

حواستون بود؟ سر قضیه جابجایی فردوسی‌پور در صداوسیما بود که متوجه شدیم! که چقدر از ملت ایران! صداوسیما را می‌بینند…

بنام سلام

بنام سلام پیراهنم بوی داغ یک لاله میدهد که از عرفه دلم را عرفاتی کرد… فرزند جمهوری اسلامی ام! برادر…