بنام خدا

با نام خداوند حکیم و حلیم آغاز می نمایم.